Casa Vitae is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Casa Vitae verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Naast algemene persoonlijke gegevens verwerken wij ook nog de onderstaande bijzondere en/of gevoelige gegevens.

 • Algemene gezondheidsgegevens
 • Gegevens over uw behandelingen in onze praktijk

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Casa Vitae verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het maken van een afspraak
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid, enkel wanneer u hiermee schriftelijk akkoord bent gegaan.
 • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing en/of overleg.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Casa Vitae bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De gegevens in het cliƫntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard. Zie artikel 454 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek Boek 7.

Delen van persoonsgegevens met derden

Uw behandelend therapeut heeft als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Er geldt een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Casa Vitae verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Casa Vitae gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Klachtenafhandeling

Mocht u een klacht hebben over de behandeling, dan proberen wij dat eerst in overleg op te lossen. Komen we er samen niet uit, dan kunt u met uw klacht terecht bij de beroepsvereniging SVN, of de klachten- en geschillenafhandeling van de S.C.A.G. U kunt de cliƫntfolder van de S.C.A.G. hier downloaden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Casa Vitae en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@casavitae.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Casa Vitae wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Casa Vitae neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@casavitae.nl